LÍDER ESTRATÈGIC

Vivim en temps de canvis, amb un entorn complex en el qual poden emergir oportunitats i nous camins. Un temps de líders que es distingeixen per la seva capacitat per veure i planificar el futur, contagiar entusiasme, assumir nous reptes, vèncer les pors, superar l’adversitat i assolir objectius.

Malgrat els obstacles, el veritable líder aposta per l’èxit i dia rere dia construeix amb perseverança noves fortaleses. Els líders són persones que en la seva comunicació transmeten confiança, generen credibilitat i fan emergir certeses enmig de la incertesa.

El líder confronta les situacions amb equitat, justícia i amb objectivitat, tractant de jutjar el treball i no a les persones.

Manté en tot moment el control de gestió, fomentant una comunicació oberta i franca amb el seu equip, intercanviant idees sobre el curs d’acció que ha de seguir la organització i sempre explica la raó de les seves decisions.

Un bon líder sempre pren en compte els suggeriments que li fa el seu equip i s’ocupa d’assolir el consens del grup de treball.

Exerceix contínuament la seva influència en el desenvolupament de les activitats de l’empresa, la qual cosa estableix el to i el clima d’interacció entre els membres del seu grup de treball. El seu estil convida a la imitació per altres directius o directives.

Un líder ha de desenvolupar habilitats tècniques pures com gestió i avaluació de negocis, habilitats cognitives com raonament analític, competències demostrables d’intel•ligència emocional, com l’habilitat de treballar amb altres i efectivitat en el lideratge del canvi com a líder transformacional i agent del canvi.

A més ha de complir les 3 funcions bàsiques de gestió: planificar (amb pressupost a curt, mig i llarg termini), organitzar (assignar tasques i llocs de treball) i controlar (verificar que es compleixen els plans i corregir estratègia si és el cas) i les 3 funcions principals del lideratge: Aportar la visió a la organització (establir estratègies, marcar el rumb i/o direcció de la organització), Involucrar a les persones (cercar que tots treballin en una direcció mitjançant la comunicació) i Motivar (utilitzar els valors humans clàssics per a que tots i totes treballin amb il•lusió transmetent dinamisme i sentiments positius).

Tal com va dir Simon Peres, «La diferència entre un gestor i un líder, és que el primer gestiona el que ja existeix i el segon ho crea». Així principalment un líder ha de desenvolupar un pensament estratègic. Ha d’esdevenir un veritable estratega. L’estratègia és l’art de pensar en com guanyar la guerra, la política i els negocis. És aquella habilitat de pensar, planificar i actuar envers els objectius.

Un líder estratègic:
 Està orientat a la consecució d’objectius materials i/o emocionals.
 És proactiu. Pren la iniciativa en el control del rumb de la seva vida, i a més assumeix la responsabilitat de fer que les coses passin, decidint en cada moment el que vol fer i com ho va a fer.
 Planifica les accions a seguir per a aconseguir els seus objectius.
 Transforma els “problemes” en objectius.
 Canvia d’estratègia en cas de no obtenir el resultat desitjat. Que una estratègia hagi funcionat en el passat, no és garantia de que ara funcioni.
 És positiu, inclús en el fracàs cerca l’aprenentatge i n’extrau algun benefici.
 Cerca de convertir les amenaces en oportunitats.
 És conscient. Es coneix a sí mateix, a l’entorn i a les altres persones.

Avui més que mai, les empreses necessiten líders preparats, que incorporin al seu actiu el domini de les habilitats necessàries per a poder afrontar aquest nou cicle econòmic amb èxit.

Des de la Universitat de Lleida, conscients d’aquesta necessitat, s’imparteix el primer Màster en Direcció i Lideratge, una formació que equilibra les àrees de gestió amb les de lideratge, amb un claustre excepcional i de prestigi, cada un d’ells gurús en la seva especialitat, de manera que s’aporti una visió integral i especialitzada als que esdevindran els Líders de la nova era.

Un o una líder no es fabrica, sinó que algú amb fusta de líder es va fent a si mateix a l’espera de que sorgeixi la oportunitat per a desenvolupar tota la seva capacitat de lideratge…

LA MENT ESTRATÈGICA EN TEMPS DE CRISI

«L’habilitat de pensar, planificar i actuar envers els objectius»

Una ment estratègica analitza, avalua i planifica les seves accions orientades a fites, objectius o resultats. Ara estem en crisi. Els objectius canvien, el camí també.

Hi ha uns símptomes per a detectar la crisi a l’empresa. Són aquests:

  • Descensos significatius del volum de negoci.
  • Creixement notable dels impagats.
  • Dificultats per a competir.
  • Deteriorament dels resultats.
  • Increment de l’endeutament financer.
  • Dificultat per a renovar crèdits.
  • Cash flow negatiu.
  • Desconfiança proveïdors.
  • Conflictes laborals.
Per fer-hi front a la situació, no hem de perdre el nord. Tinguem en compte les premises:
– Tenir empresari, esperit emprenedor, no perdre mai la iniciativa.

– No enganyar-se: el 77% estem en crisi o molt aprop.
– No fer tard: 11 mesos en detectar-la i 17 en actuar. Només el 32% actua des de la gestió estratègica.
– Disposar d’informació per a gestionar: potenciar el control de gestió.
A partir d’aquí haurem d’aplicar Estratègies de Gestió per a temps de crisi:
Augmentar la pressió de la caldera. Management by crisis.
Per qui? En què? Per què? SOM MILLORS
Tenir molt clares les bases del Pla estratègic:
– Negoci
– Estratègia
– Avantatges competitius
Concentrar els recursos en les ARC (àrees de resultats clau), per a defensar i augmentar les nostres avantatges competitives.
Augmentar la dimensió i guanyar en productivitat:
– Internacionalització: persones i/o control.
– Comprar – absorvir competidors: inversió / gestió
ó Disminuir la dimensió i guanyar en productivitat:
– Eliminar productes i/o clients.
– Marge brut < Despesa associada.
– No importa el tamany, només resultat.
ó Mantenir la dimensió i guanyar en productivitat:
– Tallar vies d’aigua, pressupost de base zero.
– Invertir per automatitzar.
– Invertir per a reduir plantilla, sense perdre talent.
– Reenginyeria de processos.
Treballar la cultura:
– No paternalisme.
– Orientació a resultats.
– Penny pitching.
– Potenciar la capacitat emprenedora.
Ser selectiu en inversions.
– ARC (àrees de resultats clau)
– Guanyar productivitat.
Cuidar la liquidesa:
– Les empreses no moren d’infart, moren de malaltia crònica.
– Venda d’actius ociosos.
– Sale and lease back.
– Anticipar el crèdit de qualitat.
– Reduïr el circulant.
Cercar ajuda:
– Planificar bé i a temps.
– Canviar la cultura.
– Gestionar la crisi: només el 47% dels empresaris tenen experiència.
– Venda total o parcial.
En tota organització la planificació ajuda a preveure situacions futures i permet actuar a temps estratègicament, de manera que es garanteixi la pervivència i es permeti el creixement de forma eficient.